Bir Ayet

Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.
İsrâ, 17/26-27

Bir Hadis

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)
Buhârî

Bir Dua

"Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin."
Enbiya- 83

Bir Söz

En büyük servet akıldır.
Hz. Ali

Muharrem Ayı

Muharrem Ayı

      * Hicrî (İslâmî) ayların birincisi, Muharrem ayıdır.
      * Yeni yıla oruçla başlamak için, birinci günü oruç tutmak tavsiye edilmiştir.
      * Ramazan'dan sonra en fazîletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.
      * Muharremin birinci gününde üç defa okunacak duâ vardır.
      * Yine Muharrem'in birinci ve onuncu günleri okunacak duâ vardır.

      10 Muharrem Aşure günü, 70 defa "Hasbünallâhu ve nı rnelvekîl, ni'melmevlâ ve ni'mennasîr" denilmelidir.

      Ayrıca Aşure günü abdest, namaz, erzak alma, duâ ve ya-P'iacak bazı fazîletli ameller vardır.

 

      Muharremin Birinci Günü Oruç Tutmak
      İbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ-'nın rivayet ettiği bir hal dîs-i şerîfte:
      "Zilhicce'nin sonuncu günü ile Muharremin birinci günü (yılbaşı günü) oruç tutan, geçmiş yılı oruçla bitirip, yeni yıla oruçla başlamış olur. Allâh Teâlâ o orucu onun elli yıllık günâhına keffâ-J ret eder." buyuruluyor. (Gunye 2/54)

      Ramazan'dan Sonra En Faziletli Oruç

      Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyuruyorlar:
      "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allâh'ın ay'ı olan, Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazdan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır." (Tâc Tercemesi 2 /146)

      Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-'den şöyle dediği nakledilmiştir:!
      Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e farz na-J mazdan sonra hangi namazın ve Ramazan ayı orucundan son-l ra hangi orucun efdal olduğu soruldu da:

      "Farz namazdan sonra en faziletli namaz, gece yarısı kılınan namazdır. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Al-J lâh'ın ay'ı olan Muharrem orucudur." buyurdular. (Sahîh-i Müslim! Tercemesi ve Şerhi 6 / 235)

      Hazret-i Ali -kerremellâhu vecheh- demiştir ki:
      "Adamın biri gelip, Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellerrS Efendimize sordu:
      Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin?

      Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz:

      "-Ramazan'dan sonra oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut Çünkü o, Allâh'ın ayı'dır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allâh geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etmiştir.Yine o nünde gelecek diğer kavimlerin de günahlarını afv eder." buyurdu. (Tâc Tercemesi 2/146)

      Hadis-i şerîfi Tirmîzî rivayet etmiş ve hakkında «hadis ha-sendir» demiştir.
      Haram Aylarda Oruç Tutmak
      Haram (hürmetli) aylar: Zilka'de, Zilhicce, Muharrem ve Receptir.

      Haberde:
      «Haram aylarda üç gün, yâni Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri oruç tutan kimseye Allâh Teâlâ hazretleri her gününe mukabil yedi yüz senelik ibâdet sevabı yazar.» denilmiştir, (ihya Tercemesi, 1 / 670)

      Muharrem Ayının Birinci ve Onuncu Günü Üçer Defa Okunacak Duâ

      Her kim, Muharrem ayının birinci ve onuncu (Aşure) günü sabahleyin, aşağıdaki duâyı üç kere okursa, Allâh Zülcelâl haz-re erinin o kimseyi tâ, gelecek senenin Muharrem ayına kadar, cemî belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivayet olunmaktadır. (Duâlar ve Zikirler s: 116)

      Bismillâhirrahmânirrahîm

      Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

      Mânâsı: Rahman ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a mahsustur. Salât ü selâm da Pey-aamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun. Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu aelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum. Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasîb et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi... Efendimiz Muhammed-sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e, onun âline, ashabına ve bütün ehl-i beytine salât olsun..
 
Yusuf Demireşik

Gösterim: 5363