Bir Ayet

Bu (Kur'an), insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
Âl-i İmrân, 3/138

Bir Hadis

Her insan hata eder.Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.
Tirmizî

Bir Dua

"Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki, lütfü en bol olan sensin."
Ali İmran - 8

Bir Söz

Akıl kemal bulunca boş sözler zeval bulur
yok olur.

Duaları Kabul Edilen Kimseler

Kategori: Dua Gerçeği

Duaları Kabul Edilen Kimseler

Bir çoğu güvenilir kaynaklardan bize ulaşan ve dualarının daha fazla kabul edildiği hadisi şeriflerle bildirilen kimseler şunlardır:

1- Mazlumun (Zulme Uğrayıp Ezilenin) Duası

Ebû Hureyre Radıyallâhu Anh anlatıyor: "Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem anlatıyor:

"(Allah'ın kabul ettiği) üç müstecab dua vardır. Bunların icâbete mazhariyetleri hususunda hiç bir şüphe yoktur. Mazlumun duası, misâfirin duası, babanın evladına duası." [1]

* * *

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

 

"Ey Muâz, mazlûmun (fenâ) duâsından hazer et (sakın)! Zira mazlum ile Allah arasında (duanın kabulüne) hiç bir hâil (engel) yoktur." [2]

* * *

Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

"Mazlumun duası facir de olsa makbuldür. Zira onun fücûru kendi nefsine aittir." [3]


2- Adâletli Hükümdarın Duası


Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: Üç sınıf kimsenin duaları geri çevrilmez: Oruçlunun iftar zamanında ettiği dua, adaletli hükümdarın duası, mazlumun duası." [4]

3- Müslüman Kardeşinin Gıyabında Dua Edenin Duası


Abdullah İbnu Amr İbni'l-As Radıyallahu Anh anlatıyor: "Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki:

"İcâbete mazhar olmada gâib kimsenin gâib kimse hakkında yaptığı duadan daha süratli olanı yoktur." [5]

* * *

Ebû Derdâ Radıyallahu Anh , Rasûlullah’dan Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle işittiğini bildirmiştir:

“Herhangi müslüman bir kul ki, müslüman kardeşi için, onun bulunmadığı sırada (gıyabında) dua ederse bir melek onun için şöyle der : ‘Sana da aynısı olsun’.” [6]


4- Anne ve Babanın Evlatlarına Ettiği Duaları


Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuşlardır:

"Dört sınıf kimselerin duaları kabul olunur: Adil sultanın duası, din kardeşinin gıyabında edilen dua, mazlumun duası ve bir kimsenin evladına ettiği dua." [7]

Ümmü Hâkim Bintü Veddâ' el-Huzâ'iyye Radıyallahu Anhâ anlatıyor: "Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular: "Babanın duası perdeyi deler (kabul makamına ulaşır)." [8]


 5- Hastaların Duaları


Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

"Bir hastanın yanına girdiğin zaman sana dua etmesini ondan iste. Zira hastaların duası meleklerin duası gibidir." [9]

* * *

Bir hadisi şeriflerinde Peygember Efendimiz:

"Hastaları ziyarete gidiniz. Ve onların size dua etmelerini isteyiniz. Çünkü hastanın duası kabul, günahı da afvolunmuştur" buyurmuşlardır. [10]


 6- Misafirin ve Yolcunun Duası


Ebû Hureyre Radıyallahu Anh rivayet ediyor: "Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki:

"(Allah'ın kabul ettiği) üç müstecab dua vardır. Bunların icâbete mazhariyetleri hususunda hiç bir şekk yoktur. Mazlumun duası, misâfirin duası, babanın evladına duası." [11]

Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuşlardır:

"Üç sınıf insan vardır ki, bunların dualarını reddetmemek, Cenab-ı Allah'ın fazl ve keremindendir. İftar edinceye kadar oruçlunun duasını, zulümden kurtuluncaya kadar mazlumun duasını ve memleketine dönünceye kadar yolcunun duasını." [12]


7- Dönünceye Kadar Hacıların Duaları


Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuşlardır:

"Hacda ve umrede bulunanlar Cenab-ı Allah'ın elçileridir. Dua ederlerse Allah dualarını kabul eder. İstiğfar ederlerse günahlarını afveder." [13]

* * *

İbn Ömer’den Radıyallahu Anh rivayet olunduğuna göre Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Allah yolunda savaşan, Hacca ve Umreye giden kimseler Allah'ın elçileridirler.

Allah kendilerini (göreve) çağırdı, onlar da O'nun davetine katıldılar. Bunlar Allah'tan istekte bulundular. Allah da kendilerine dilediklerini verdi." [14]


8- Ehl-i Kur’an’ın Duaları


Bir hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

"Kur’an-ı Kerim hıfzında olan kimsenin kabul edilecek bir duası vardır. Onu eder ve kabul olunur." [15]

* * *

Ebu Saidi'l-Hudrî Radıyallahu Anh anlatıyor: "Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki: "Kur'an ehli (yani onu okuyan, onunla amel eden) cennete girdiği vakit, kendisine: "Oku ve yüksel!" denilir. O da okur ve yükselir. Her ayet için bir derece verilir. Böylece o bildiği ayetleri sonuna kadar okur (ve her biri için bir derece alır)." [16]


9- Allah'ı Zikredenlerin Duaları


İmam Suyûti'nin eseri olan Sehamu'l Esabe isimli kitapta belirtildiğine göre Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

"Üç sınıf insanın dualarını Allahu Teala reddetmez: Cenab-ı Allah'ı çok zikredenlerin duası, mazlumun duası, adaletli hükümdarın duası." [17]

* * *

Enes Radıyallahu Anh' den yapılan rivayete göre Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Üç kimse dua etmek üzere bir araya geldiklerinde Allah o kimselerin ellerini boş çevirmez." [18]

Habib b. Mesleme el Führi'den rivayete göre, Rasûlullah'ın şöyle söylediğini işittim diyor:

"Hiç bir kavim (toplum) bir araya gelmemiş olsunlar ki, bir kısmı dua eder ve bir kısmı da buna amin derse, Allah Celle Celaluhû , dualarına icabet eder." [19]


10- Oruçlunun Duası


Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde:

Oruçku kimsenin uykusu ibadettir, sükût etmesi tesbihtir. İşlediği ameli iki kat sevaplıdır. Duası makbuldür ve günahı afvolunmuştur" buyurmuşlardır. [20]

* * *

 Abdullah İbnu'z-Zübeyr Radıyallahu Anhüma anlatıyor: "Rasûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm Sa'd İbnu Muâz'ın yanında iftar açmıştı. Şöyle buyurdular:

(Eftara indekümüs sâimûne ve ekele taâmekümül ebrâru ve sallet aleykümül melâiketü.)

"Yanınızda oruçlular iftar etti. Yemeklerinizden ebrâr olanlar yedi, size de melaikeler rahmet duasında bulundular." [21]

* * *

Bir hadisi şerifte Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

Üç sınıf kimsenin duası reddolunmaz: Oruçlu kimsenin iftar vaktinde ettiği dua , adaletli hükümdarın duası, mazlumun duası." [22]

* * *

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır:

"Oruçlu kimsenin iftar vakti kabul olunmuş bir duası vardır." [23]

* * *

Ebû Hureyre’den Radıyallahu Anh rivayete göre Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Üç kimise vardır ki, bunların dualarını geri çevirmemeyi Allah Celle Celâlühû üzerine almıştır: İftar edinceye kadar oruçlunun, zafer elde edinceye kadar mazlumun, geri dönünceye kadar yolcunun duaları." [24]


 11- Mücahidin Duası


İbni Abbas’tan Radıyallâhu Anh'ten:

Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: "Beş dua var ki, onlar kabul edilir:

a-Mazlumun duası, kurtuluncaya kadar duası kabul edilir.

b-Hacca giden kimsenin duası, oradan dönünceye kadar kabul edilir.

c-Mücahidin duası, cihad sona erip dönünceye kadar duası kabul edilir.

d-Sağlığına kavuşuncaya kadar hastanın duası kabul edilir.

e-Gıyabında kardeşi için dua eden kimsenin duası kabul edilir.

Daha sonra Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Bu dualar içerisinde hemen kabul edilecek olanı, kardeşin kardeşi için gıyabında dua etmesidir." [25]


12- Baba ve Annesine Dua Eden Kimsenin Duası


Sevban’dan Radıyallahu Anh rivayete göre Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Dört kimse vardır ki, bunların duaları geri çevrilmez:

Adaletli devlet başkanının, (müslüman) kardeşinin gıyabında ona dua eden kimsenin, mazlumun duası ve baba (ve annesine) dua eden kimsenin." [26]


13- İhrama Giren Kimsenin Duası


Abdullah bin Abbas Radıyallahu Anh rivayet ediyor. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Sizden biriniz ihrama girdiğinde, yaptığı duası için "Amin" desin. Bu kimse; "Allâhümmağfirlî" (Allah'ım beni bağışla) dediği zaman, hemen peşinden "Amin" desin. Herhangi bir hayvana ve insana lanette bulunmasın. Çünkü duası icabet olunan dualardandır. Kim de yaptığı duasında tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları dahil ederse, kendisine icabet olunur (duası kabul edilir)". [27]

14- Belâya Uğramış ve Sıkıntıda Olan Müslümanın Duası


Ebû Derdâ'nın anlattığına göre Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem demiştir ki:

"Belaya uğramış mü'minin duasını ganimet (fırsat) bil." [28]

* * *

Selman'dan merfû olarak rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

"Gerçekten belaya uğrayan kimsenin duasına icabet olunur." [29]

* * *

Merfû olarak Ebû Hureyre’den Radıyallâhu Anh rivayet olunduğuna göre Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur :

"Sıkıntıda (başı darda) olan kimsenin duasından sakının." [30]

* * *

Ebû Hureyre’den Radıyallâhu Anh yapılan rivayete göre Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Kim sıkıntı ve şiddet anlarında duasının kabul edilmesini isterse, bolluk ve refah zamanlarında çok çok duada bulunsun". [31]

* * *

Abdullah İbn Ömer’den Radıyallahu Anh yapılan rivayete göre Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Kim duasının kabul olunmasını ister ve sıkıntılarının kaldırılmasını arzularsa, o kimse derhal sıkıntıda olan bir kimseyi kurtarsın (ona yardım etsin)". [32]


 15- Kur’an ve Sünnet’e Bağlı Yaşlı Müslümanın Duası


Hz. Enes Radıyallâhu Anh , Rasûlullah’dan Sallallahu Aleyhi ve Sellem rivayet etmiştir. Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

"Gerçekten Allah Celle Celâluhû , yaşlı müslüman; doğru ve sünnete bağlı olması halinde, kendisinden bir istekte bulunursa, onun isteğini vermemezlikten haya eder." [33]--------------------------------------------------------------------------------

[1] Tirmizî, Birr 7, (1906); Cennet 2, (2528), Daavât 139, (3592); Ebû Dâvud, Salât 364, (1536); İbnu Mâce, Dua 11, (3862).;
[2] Buhari, 743.
[3] İmam Ahmed bin Hanbel, Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir.
[4] Tirmizî, Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir.
[5] Tirmizî, Birr 50, (1981), Ebû Dâvud, Salât 364, (1535); Müslim, Zikr 88, (2733); Buhârî, Mezâlim 9.
[6] Hadisi Müslim rivayet etmiştir.
[7] Ebu Nuaym, Sevban Radıyallâhu Anh'den rivayet etmiştir.
[8] Kütübü Sitte Hadisleri, 1171. (3863) (7158)
[9] İbn Mâce, İbn Ömer'den rivayet etmiştir.
[10] Taberani ve Beyhaki, Enes’den Radıyallâhu Anh rivayet etmişlerdir.
[11] Tirmizî, Birr 7, (1906); Cennet 2, (2528), Daavât 139, (3592); Ebû Dâvud, Salât 364, (1536); İbnu Mâce, Dua 11, (3862).
[12] İmam-ı Bezzar, Ebu Hureyre'den Radıyallâhu Anh rivayet etmiştir.
[13] İbn Mace, Ebu Hureyre Radıyallâhu Anh'den rivayet edilmiştir.
[14] İbn Mâce rivayet etmiştir. Câbir Radıyallahu Anh yoluyla aynı şekilde benzer hadîs rivayet olunmuştur. Bunu da Bezzâr rivayet etmiştir.
[15] Beyhaki, Şuab adlı eserinde, Ebu Ümame'den rivayet etmiştir.
[16] Kütübü Sitte Hadisleri, 1137. (3780) (7124)
[17] Beyhaki, Ebu Hureyre Radıyallâhu Anh'den rivayet etmiştir.
[18] Ebû Nuaym Hilye adlı eserinde rivayet etmiştir.
[19] Hakim tahric etmiştir.
[20] Taberani, Abdullah'tan Radıyallâhu Anh rivayet etmiştir.
[21] Kütübü Sitte Hadisleri, 552. (1747) (6539)
[22] Tirmizi, Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir.
[23] Nesei, Hz Ömer’den Radıyallâhu Anh rivayet etmiştir. Kütübü Sitte Hadisleri, 554. (1753) (6541)
[24] Bezzâr rivayet etmiştir.
[25] Hadisi Beyhakî rivayet etmiştir.
[26] Ebû Nuaym Hilye adlı eserinde rivayet etmiştir.
[27] Deylemi rivayet etmiştir.
[28] Said b. Mansûr Süneninde rivayet etmiştir.
[29] Deylemi rivayet etmiştir.
[30] Deylemi rivayet etmiştir.
[31] Tirmizî ve Hakim rivayet etmişlerdir.
[32] Ahmed b. Hanbel rivayet etmiştir.
[33] Taberanî "Evsat" adlı eserinde sakıncasız bir senedle rivayet etmiştir.

Gösterim: 68086