Bir Ayet

Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı."
İsrâ, 17/24

Bir Hadis

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
Müslim

Bir Dua

"Rabbimiz, Bize tarafından rahmet ver ve bize, şu durumumuzdan kurtulacak yolu hazırla."
Kehf- 10

Bir Söz

Dört şeyi dört şeyden temizle: Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.
Feridüddin Attar

Kadir Gecesi

Kategori: Kandil Geceleri

Kadir Gecesi

Kur'ân-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayı'nın yirmi yedinci gecesi. İslâm'da en kutsal ve 
faziletli gece Kadir gecesidir. Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan 
daha hayırlıdır. Kur'ân-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sûre vardır. Bu 
sûrede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

"Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir 
geceşinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan 
hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, 
tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " (Kadir sûresi, 97/ 1-5)

Bu sûrenin inişi hakkında değişik rivâyetler vardır. 
Bunlardan biri şöyledir:

 

Bir kere Rasûlüllah (s.a.s) Ashab-ı Kirâma İsrailoğullarından 
birinin, silahını kuşanarak Allah yolunda bin 
sene cihad ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret 
etmeleri üzerine Cenabı Hak bu Kadir 
sûresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).

Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır.


Çünkü:

a) Kur'ân-ı Kerim bu gecede 
inmeye başlamıştır.

b) Bu gecedeki ibadet, 
içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin 
ayda yapılan ibadetten daha faziletlidir.

c) Gelecek bir seneye kadar cereyan 
edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ'nın ezelî kaza 
ve takdiri ile ilgili meleklere bu 
gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).

d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve 
çok sayıda melek iner.

e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü 
kötülükten uzaktır. Yeryüzüne inen melekler uğradıkları her mü'mine 
selam verirler.

Kadir geceşinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber

genellikle Ramazan'ın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber 
(s.a.s) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini 
Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" (Buhârî, 
Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuştur.

Zir b. Hubeyş diyor ki, Übey b. Ka'b'a sordum: Kardeşin Abdullah b. 
Mes'ud: "Yıl boyunca ibadet eden Kadir 
gecesine isabet eder" diyor, dedim.

Übey b. Ka'b dedi ki: "Allah İbn Mes'ud'a 
rahmet eylesin. O, insanların Kadir gecesine 
güvenmemelerini istemiştir. Yoksa Kadir 
geceşinin, Ramazanda, Ramazanın da son on günü 
içerisinde yirmi yedinci gecesinde 
olduğunu biliyordu" dedi.

"- Bunu neye dayanarak 
söylüyorsun, Ey Ebü'l-Münzir 
(Übey b. Ka'b'ın lakabı)" dedim. Übey;

"- Ben bunu 
Rasûlüllah (s.a.s)'in bize 
haber vermiş olduğu alametle söylüyorum ki, o da, "o gün güneş 
şuasız olarak doğar" 
dedi (Müslim, Sıyam, 220).

İslâm kaynaklarında belirtildiğine göre 
Allah Teâlâ bir takım hikmetlere dayanarak Kadir gecesini ve onun dışında daha bazı şeyleri de 
gizli tutmuştur. Bunlar:

Cuma günü içerisinde duanın kabul olacağı saat; beş vakit

içerisinde Salât-ı vusta; ilâhî isimler içerisinde İsm-i Azam; bütün taatlar ve ibadetler 
içerisinde rızay-ı ilâhî; zaman içerisinde kıyamet ve hayat içerisinde ölümdür. Bunların 
gizli tutulmasından maksat mü'minlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat 
içerisinde olmalar]. sağlamaktır. Mü'minler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet 
ve taatle değerlendirmelidir. Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte 
Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir gecesini, faziletine 
inanarak ve alacağı sevabı 
Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş 
günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir, 1).

Kadir gecesinde neler yapılabilir:

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı 
Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr 
ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile 
namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları 
daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-ı Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar 
etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih

Tercemesi, VI, 313) demiştir.

Hz. Aişe validemiz demiştir ki; Rasûlüllah (s.a.s)'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"- Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî:

Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih

Tercemesi, VI, 314).

Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve 
dualar mutlaka makbul olur. Bu önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve 
istiğfar ile geçirmek gerekir. Bu da kişinin imanını tazeler. Gecenin bütününü ibadetle 
geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua etmelidirler.


İslam Fıkıh Ansiklopedisi

Gösterim: 6461