Bir Ayet

1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
Kadr 97/1-5

Bir Hadis

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.
Buhârî

Bir Dua

"Rabim, Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana dondum. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım."
Ahkaf- 15

Bir Söz

İki şey, aklı ve tedbiri bozar; biri acele etmek, diğeri de olmayacak şeyi istemek.
Hz. Ali

Akaid - İnanç

İman Nedir? Tanımı ve Kapsamı 5454
İman ve Amel Arasındaki İlişki 9834
İmanın Artması ve Eksilmesi 5289
İmanın Geçerli Olmasının Şartları 6363
İman - İslam İlişkisi 5671
Büyük Günah Kavramı 4572
Mümin - Kafir - Münafık 7184
Küfür ve Şirk 4673
İman ile Küfür Arasındaki Sınır 4665
Tekfir 4254
İman Esasları 4847
Allah İnancı 7262
Allah'ın Varlığı ve Birliği 12506
Allah'ın Varlığının Delilleri 13984
Allah'ın İsim ve Sıfatları 11435
Esmâ-i Hüsnâ 8887
Allah'ın Zati Sıfatları 89006
Allah'ın Sübuti Sıfatları 104474
Meleklere İman 15104
Meleklerin Özellikleri 8809
Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri 12792
İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi 9002
Cin ve Cinler Alemi 8798
Şeytan 5553
Kitaplara İman 9214
İlâhî Kitaplar: Suhuf - Tevrat - Zebur - İncil - Kur'an 133631
Kur'an'ın Nüzûlü 16657
Kur'an'ın Muhtevası 10793
Kur'an'ın Mûcize Oluşu 9297
Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler 8222
Peygamberlere İman 5924
Peygambere Olan İhtiyaç 5730
Peygamberlerin Sıfatları 6797
Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler 8658
Peygamberlik Dereceleri 6695
Peygamberlik ve Vahiy 5846
Peygamberliğin İspatı 5069
Kur'ân-ı Kerîm'de Bazı Mûcizeler 5105
Peygamberliğin İspatında Diğer Olağan Üstü Haller 5424
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Kur'an Mucizesi 5483
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Hissî Mûcizeler 6879
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Haber Şeklindeki Mûcizeler 4647
Âhiret Günü ve Âhirete İman 5972
Âhiretin Varlığının İspatı 7847
Kabir Hayatı (Berzah) 4632
Kıyamet 4137
Kıyamet Alâmetleri (Eşrâtü's-sâat) 5077
Sûr ve Sûra Üfürüş 6419
Ba`s (Yeniden Dirilme) ve Âhiret Halleri 5323
Haşir ve Mahşer 4940
Amel Defterlerinin Dağıtılması 6293
Hesap ve Sual 5537
Mîzan 4569
Sırat 4655
Ahiret Halleri - Havuz 8432
Şefaat 5235
A`râf 4610
Cehennem 5463
Cennet 5354
Kazâ ve Kaderin Anlamları 5413
Kazâ ve Kadere İman 4904
Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler 9908
Allah'ın ve İnsanın İradesi 6983
İnsan İradesi ve Fiildeki Rolü 4961
İnsanın Fiillerinin Yaratılması 4765
Tevekkül 4753
Hayır ve Şer 5869
Rızık 6563
Ecel 4290