Bir Ayet

Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
Rûm, 30/23

Bir Hadis

Ebu Hureyre'nin (r.a.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) "Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın" buyurmuştur.
Müslim

Bir Dua

"Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla İnanıyorum ki sen, duayı hakkıyla işitensin."
Ali-İmran- 38

Bir Söz

Dağları iğneyle kazmak, kalbden kibri söküp atmaya nazaran daha kolaydır.
Ebû Haşim Sofi

Akaid - İnanç

İman Nedir? Tanımı ve Kapsamı 4490
İman ve Amel Arasındaki İlişki 8651
İmanın Artması ve Eksilmesi 4237
İmanın Geçerli Olmasının Şartları 5324
İman - İslam İlişkisi 4630
Büyük Günah Kavramı 3564
Mümin - Kafir - Münafık 6151
Küfür ve Şirk 3732
İman ile Küfür Arasındaki Sınır 3769
Tekfir 3364
İman Esasları 3995
Allah İnancı 6454
Allah'ın Varlığı ve Birliği 11547
Allah'ın Varlığının Delilleri 13048
Allah'ın İsim ve Sıfatları 10522
Esmâ-i Hüsnâ 8059
Allah'ın Zati Sıfatları 87578
Allah'ın Sübuti Sıfatları 102883
Meleklere İman 14264
Meleklerin Özellikleri 7869
Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri 11984
İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi 8198
Cin ve Cinler Alemi 7987
Şeytan 4743
Kitaplara İman 8387
İlâhî Kitaplar: Suhuf - Tevrat - Zebur - İncil - Kur'an 131454
Kur'an'ın Nüzûlü 15649
Kur'an'ın Muhtevası 9872
Kur'an'ın Mûcize Oluşu 8503
Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler 7289
Peygamberlere İman 5001
Peygambere Olan İhtiyaç 4707
Peygamberlerin Sıfatları 5529
Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler 7831
Peygamberlik Dereceleri 5787
Peygamberlik ve Vahiy 4973
Peygamberliğin İspatı 4204
Kur'ân-ı Kerîm'de Bazı Mûcizeler 4227
Peygamberliğin İspatında Diğer Olağan Üstü Haller 4487
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Kur'an Mucizesi 4627
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Hissî Mûcizeler 6050
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Haber Şeklindeki Mûcizeler 3839
Âhiret Günü ve Âhirete İman 5049
Âhiretin Varlığının İspatı 6585
Kabir Hayatı (Berzah) 3824
Kıyamet 3352
Kıyamet Alâmetleri (Eşrâtü's-sâat) 3826
Sûr ve Sûra Üfürüş 5209
Ba`s (Yeniden Dirilme) ve Âhiret Halleri 4486
Haşir ve Mahşer 4058
Amel Defterlerinin Dağıtılması 5199
Hesap ve Sual 4688
Mîzan 3666
Sırat 3696
Ahiret Halleri - Havuz 7446
Şefaat 4339
A`râf 3734
Cehennem 4538
Cennet 4436
Kazâ ve Kaderin Anlamları 4281
Kazâ ve Kadere İman 3645
Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler 8975
Allah'ın ve İnsanın İradesi 6009
İnsan İradesi ve Fiildeki Rolü 4154
İnsanın Fiillerinin Yaratılması 3888
Tevekkül 3740
Hayır ve Şer 4897
Rızık 5262
Ecel 3499