Bir Ayet

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
Bakara, 2/261

Bir Hadis

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.
Tirmizî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve isimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yo1undan) kaydıma, kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kil."
Ali İmran-147

Bir Söz

Dilini tutmayı alışkanlık haline getiren güven içinde yaşar.
Feridüddin Attar

Akaid - İnanç

İman Nedir? Tanımı ve Kapsamı 3502
İman ve Amel Arasındaki İlişki 7088
İmanın Artması ve Eksilmesi 3330
İmanın Geçerli Olmasının Şartları 3634
İman - İslam İlişkisi 3543
Büyük Günah Kavramı 2656
Mümin - Kafir - Münafık 5186
Küfür ve Şirk 2865
İman ile Küfür Arasındaki Sınır 2924
Tekfir 2576
İman Esasları 3183
Allah İnancı 5679
Allah'ın Varlığı ve Birliği 10716
Allah'ın Varlığının Delilleri 11854
Allah'ın İsim ve Sıfatları 9745
Esmâ-i Hüsnâ 7206
Allah'ın Zati Sıfatları 86375
Allah'ın Sübuti Sıfatları 98880
Meleklere İman 13410
Meleklerin Özellikleri 7078
Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri 11185
İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi 7508
Cin ve Cinler Alemi 7158
Şeytan 3931
Kitaplara İman 7527
İlâhî Kitaplar: Suhuf - Tevrat - Zebur - İncil - Kur'an 126874
Kur'an'ın Nüzûlü 14777
Kur'an'ın Muhtevası 9024
Kur'an'ın Mûcize Oluşu 7740
Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler 6398
Peygamberlere İman 4179
Peygambere Olan İhtiyaç 3831
Peygamberlerin Sıfatları 3936
Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler 7020
Peygamberlik Dereceleri 4717
Peygamberlik ve Vahiy 4052
Peygamberliğin İspatı 3298
Kur'ân-ı Kerîm'de Bazı Mûcizeler 3150
Peygamberliğin İspatında Diğer Olağan Üstü Haller 3616
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Kur'an Mucizesi 3802
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Hissî Mûcizeler 5316
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Haber Şeklindeki Mûcizeler 3162
Âhiret Günü ve Âhirete İman 4105
Âhiretin Varlığının İspatı 4906
Kabir Hayatı (Berzah) 3064
Kıyamet 2600
Kıyamet Alâmetleri (Eşrâtü's-sâat) 2899
Sûr ve Sûra Üfürüş 3949
Ba`s (Yeniden Dirilme) ve Âhiret Halleri 3676
Haşir ve Mahşer 3284
Amel Defterlerinin Dağıtılması 3899
Hesap ve Sual 3774
Mîzan 2871
Sırat 2820
Ahiret Halleri - Havuz 6505
Şefaat 3532
A`râf 2963
Cehennem 3730
Cennet 3528
Kazâ ve Kaderin Anlamları 3412
Kazâ ve Kadere İman 2923
Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler 8158
Allah'ın ve İnsanın İradesi 5234
İnsan İradesi ve Fiildeki Rolü 3393
İnsanın Fiillerinin Yaratılması 3051
Tevekkül 2935
Hayır ve Şer 4026
Rızık 3594
Ecel 2716